Algemene Voorwaarden

Versie 1 — 07-07-2021


Artikel 1 – Algemeen

1.1    Deze 'Algemene Voorwaarden' zijn van toepassing op de relatie tussen 
Swieat.com en de Klanten. Indien er uitdrukkelijk schriftelijk de voorkeur gegeven wordt aan een afwijking van deze voorwaarden of aan een bijzondere overeenkomst, blijven deze voorwaarden minstens op aanvullende wijze gelden.

1.2    Deze voorwaarden zijn enkel van toepassing op de Service. 
Swieat.com is niet verantwoordelijk voor het Aanbod van de Restaurants. Op het Aanbod zijn de algemene voorwaarden van het Restaurant van toepassing.

1.3    De Klant gaat door middel van het plaatsen van een Bestelling direct een Overeenkomst met het Restaurant aan voor de levering van het door de Klant geselecteerde Aanbod. De Klant is gebonden aan de Bestelling en heeft geen recht op terugbetaling, behalve in het geval van annulering door het restaurant op grond van artikel 6 hieronder.

Artikel 2 – Definities

Aanbod: het product –en dienstenaanbod van het Restaurant dat door de Klant via het Platform bij het Restaurant kan worden besteld.

Bestelling: een bestelling van de Klant via het Platform bij het Restaurant van het door de Klant geselecteerde Aanbod.

Fooi: vrijwillig door een Klant betaald bedrag dat bestemd is voor de koerier die de Bestelling aflevert.

Klant: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die een Bestelling plaats via het Platform.

Overeenkomst: een overeenkomst tussen de Klant en het Restaurant met betrekking tot een Bestelling en de bezorging of het afhalen van de Bestelling.

Platform: de website, ios en android applicaties van 
Swieat.com

Restaurant: een bedrijf dat maaltijden, dranken en aanverwante artikelen bereidt en verkoopt en voor de totstandkoming en betaling van Overeenkomsten het Platform gebruikt.

Restaurantinformatie: de informatie van het Restaurant met betrekking tot, onder andere, bedrijfs -en contactgegevens, algemene informatie, productaanbod (maaltijden, bijgerechten, opties en dranken), prijzen voor ieder afzonderlijk product (inclusief BTW), bedrijfslogo, grafisch materiaal, bezorggebied (inclusief postcodes), bezorgkosten en minimale bestelbedragen.

Service: de commerciële diensten en/of werkzaamheden die door 
Swieat.com worden aangeboden aan de Klant, onder meer bestaande uit het publiceren van het Aanbod, het faciliteren van het tot stand komen van Overeenkomsten en het doorsturen van Bestellingen naar het relevante Restaurant.
Swieat.comSwieat.com handelend voor zichzelf en namens elke rechtspersoon of persoon die direct of indirect, controleert, wordt gecontroleerd door of onder de gemeenschappelijke controle valt van Swieat.com.


Artikel 3 – Identiteit van 
Swieat.com

Forbes handelend onder de benaming 
Swieat.com (hierna genoemd Swieat.com) met maatschappelijke zetel te Smisstraat 33, 9100-Sint Niklaas, is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) onder het nummer BE0705821191Swieat.com is bereikbaar via haar website: https://www.swieat.com


Artikel 4 – Aanbod

4.1    
Swieat.com publiceert het Aanbod namens de Restaurants op het Platform,   overeenkomstig de door de Restaurants aangeleverde Restaurantinformatie. Swieat.com aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud van het Aanbod en van de Restaurantinformatie op het Platform. Het restaurant kan ingrediënten en additieven gebruiken voor maaltijden en drankjes, die allergieën en intoleranties kunnen veroorzaken. Als een Klant allergisch is voor bepaalde voedingsmiddelen, raden wij aan om telefonisch contact op te nemen met het restaurant voor actuele allergeneninformatie voordat de bestelling wordt geplaatst.

4.2    
Swieat.com geeft alle Restaurantinformatie zodanig weer, dat voor de Klant duidelijk is wat zijn rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het Aanbod zijn verbonden.

4.3    
Swieat.com aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de bereikbaarheid van het Platform.

Artikel 5 – Overeenkomst

5.1    De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant de Bestelling definitief maakt door het klikken op de knop 'Bestelling plaatsen' tijdens het proces van het plaatsen van een Bestelling via het Platform.

5.2    Na ontvangst van de Bestelling, zal 
Swieat.com de Bestelling elektronisch en via push berichten (indien applicatie geinstalleerd) aan de Klant bevestigen.

5.3    Bestellingen zijn slechts geldig indien zij schriftelijk door 
Swieat.com zijn bevestigd.

5.4    De Overeenkomst kan slechts door het Restaurant worden uitgevoerd, indien het Restaurant beschikt over de correcte en volledige contactgegevens van de Klant. De Klant dient deze in te vullen tijdens de Bestelling en het dient onjuistheden of onvolledigheden onverwijld aan 
Swieat.com en het Restaurant te melden.

5.5    
Swieat.com publiceert het Aanbod van de Restaurants op haar Omgeving, overeenkomstig de informatie die de Restaurants hebben aangeleverd. Swieat.com is niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk voor de inhoud van het Aanbod en van de informatie van de Restaurants op de Omgeving.

5.6    Indien de Klant kiest voor het afhalen van de Bestelling, dan dient hij op de gekozen tijd aanwezig te zijn op de afhaallocatie van het Restaurant, die in de bevestigingsmail, tekstbericht of op de website van 
Swieat.com is weergegeven.

5.7    Indien de Klant kiest voor bezorging van de Bestelling, dan dient hij aanwezig te zijn op het door de Klant aangegeven bezorgadres om de Bestelling in ontvangst te kunnen nemen.

5.8    
Swieat.com aanvaardt geen aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van de Overeenkomst.

5.9    Na het plaatsen van de Bestelling kan de Klant naar eigen initiatief kiezen voor het geven van een fooi aan de koerier.

5.10    Het restaurant verplicht de Fooi aan de koerier uit te betalen. 
Swieat.com kan de overdracht van de Fooi van het Restaurant naar de koerier niet garanderen of hiervoor verantwoordelijk worden gesteld.

5.11    Kan de Fooi niet meer worden terugbetaald of geretourneerd.

5.12    De Overeenkomst kan alleen door het Restaurant worden uitgevoerd als de Klant correcte en volledige contact- en adresgegevens verstrekt bij het plaatsen van de Bestelling. De Klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan 
Swieat.com of het Restaurant te melden.

Artikel 6 – Ontbinding van de Overeenkomst en annulering van de Bestelling

6.1    Het Restaurant is gerechtigd de bestelling te annuleren in geval van overmacht, indien het Aanbod niet beschikbaar is of indien de contactgegevens die door de Klant zijn doorgegeven niet correct of onbereikbaar blijken te zijn.

6.2    Bestellingen kunnen niet door de Klant bij Klant worden geannuleerd. Annulering van de Bestelling door de Klant bij het Restaurant is slechts mogelijk indien het Restaurant expliciet aangeeft dat Annulering van de Bestelling door de Klant mogelijk is.

6.3    Het Restaurant heeft het recht de Bestelling te annuleren indien bijvoorbeeld het Aanbod niet meer beschikbaar is, de Klant een incorrect of onbereikbaar telefoonnummer, andere contactgegevens heeft opgegeven of in geval van overmacht.

6.4    Indien de Klant een Bestelling plaatst die vals is en waarbij hij niet tot betaling overgaat en/of de levering niet in ontvangst neemt of afhaalt of op enige andere wijze zijn verbintenissen niet nakomt, behoudt 
Swieat.com zich het recht voor om toekomstige Bestellingen van deze Klant te weigeren.

6.5    
Swieat.com behoudt zich het recht voor om namens het Restaurant Bestellingen te weigeren en Overeenkomsten te annuleren, indien er twijfel bestaat over de juistheid van de Bestelling. Indien Swieat.com een Bestelling annuleert die reeds betaald is, dan zal Swieat.com dat bedrag overmaken op de rekening waarvan de betaling werd uitgevoerd. Indien de Klant valse of frauduleuze Bestellingen plaatst, behoudt Swieat.com zich het recht voor om hiervan aangifte te doen bij de politie of het parket.


Artikel 7 – Betaling

7.1    Op het moment dat de Overeenkomst tot stand is gekomen, ontstaat er een betalingsverplichting van de Klant opzichtens het Restaurant. De Klant kan haar betalingsverplichting voldoen door een online betaalmiddel via het Platform of door betaling aan het Restaurant aan de deur of op de afhaallocatie.

7.2    Behoudens hetgeen bepaald is in artikel 6.5, is het gedeeltelijk terugboeken van een online betaling slechts mogelijk, indien de Bestelling niet (volledig) geleverd kan worden. De terugboeking wordt uitgevoerd op dezelfde rekening, als deze waarvan de betaling werd uitgevoerd. Zal de verwerking van de terugboeking maximaal 7 werkdagen in beslag nemen.

7.3    Het Restaurant heeft 
Swieat.com geautoriseerd om namens het Restaurant de online betaling van de Klant in ontvangst te nemen.Artikel 8 – Beoordelingen

8.1    
Swieat.com biedt aan de Klant de mogelijkheid om de Overeenkomst met het Restaurant te beoordelen.

8.2    
Swieat.com behoudt zich het recht voor om de beoordelingen op de Omgeving te publiceren en van de Omgeving te verwijderen, zonder dat zij hierover voorafgaand overleg dient te plegen met het Restaurant.

8.3    
Swieat.com is niet aansprakelijk voor de inhoud van de beoordelingen en de daaruit voortvloeiende gevolgen.


Artikel 9 – Overmacht

Indien 
Swieat.com de bestelling niet kan uitvoeren wegens overmacht, waaronder begrepen wordt ongevallen, ziekte, brand, oorlog, stakingen, lock-outs, opstanden, vertragingen bij leveranciers, gebrek aan vervoermateriaal, enz., heeft Swieat.com het recht aan de Services een einde te stellen zonder enige verdere schadeloosstelling aan de klant.Artikel 10 – Klachtenregeling

10.1    Als de Klant een klacht heeft over de Service, dan dient de klacht via het contactformulier, per e-mail of schriftelijk via de post te worden gecommuniceerd aan de klantenservice van 
Swieat.com op het in artikel 3 van deze Algemene Voorwaarden aangegeven contactadres.

10.2    
Swieat.com is niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk voor de inhoud van het Aanbod en van de informatie van de Restaurants op de Omgeving.

10.3    
Swieat.com is niet aansprakelijk voor de bereikbaarheid van de Omgeving.

10.4    
Swieat.com is niet aansprakelijk voor de uitvoering van de Overeenkomst door het Restaurant.

10.5    
Swieat.com is enkel aansprakelijk voor schade die het directe en aantoonbare gevolg is van een aan haar toerekenbare tekortkoming. Swieat.com kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor alle andere vormen van schade zoals bedrijfsschade, schade door vertraging en gederfde winst. De aansprakelijkheid van Swieat.com is in elk geval beperkt tot het bedrag ter hoogte van de factuurwaarde excl. BTW voor de betreffende opdracht.


Artikel 11 – Intellectuele eigendom

De voor of na de totstandkoming van de Overeenkomst aan de Klant ter hand gestelde documenten zijn auteursrechtelijk beschermd en blijven eigendom van 
Swieat.com. Zij mogen zonder toestemming van deze laatste niet door de Klant worden gebruikt, gekopieerd of vermenigvuldigd.


Artikel 12 – Varia en geschillenregeling

12.1    Deze algemene voorwaarden doen geen enkele afbreuk aan de uitoefening door 
Swieat.com van alle andere haar toekomende wettelijke of contractuele rechten.

12.2    Het is het restaurant verboden zijn rechten en verplichtingen onder de met 
Swieat.com afgesloten Overeenkomst over te dragen zonder de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Swieat.com. Elke ongeoorloofde overdracht zal van rechtswege nietig zijn.

12.3    Een eventueel in gebreke blijven van 
Swieat.com om de uitvoering te eisen van de bepalingen van deze algemene voorwaarden, zal geen afstand van of verzaking aan de toepassing van deze of enigerlei andere bepaling kunnen impliceren.

12.4    De ongeldigheid van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden doet geen afbreuk aan de toepassing van de andere bepalingen.

12.5    In de relatie tussen 
Swieat.com en de Klant is enkel het Belgische recht van toepassing. Elk geschil kan door Swieat.com worden voorgelegd aan de rechtbanken van het arrondissement Brussel  onverminderd het recht voor Swieat.com om gerechtelijke stappen te ondernemen voor de rechtbanken van het rechtsgebied van de klant.


Artikel 13 – Inzicht en correctie van opgeslagen persoonsgegevens

Swieat.com verwerkt persoonlijke gegevens op van de Klant. Op de verwerking van persoonsgegevens is het Privacybeleid van toepassing.